โปรแกรมเงินเดือน Payroll Biz

payroll-biz  

มีเมนูพร้อมใช้งานหลากหลาย

แบบฟอร์มที่มีให้พร้อมหลายแบบ

สั่งพิมพ์ได้ทุกหน้ารายงาน

มีการคำนวณระบบต่างๆ ภายในตัว

โปรแกรม Payroll Biz สำหรับจัดการระบบเงินเดือนและบันทึกเวลาทำงาน เหมาะกับธุรกิจหลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นสำนักงาน หรือ งานบริการทั่วไป ที่มีการเข้างานแบบปกติและเน้นเรื่องการคำนวณเงินเดือนโดยสามารถคำนวณเงินแยกเป็นรายคน จัดทำหนังสือสัญญาเงินกู้ หนังสือรับรอง คำนวณภาษีและประกันสังคม ทั้งแสดงรายงานอย่างละเอียดทั้งหมดตามรายการต่างๆ

payroll biz1

นอกจากนี้มันยังปรับเปลี่ยนข้อมูลของ User ที่ใช้งาน, เลขที่เอกสาร, ตารางประเภทพนักงาน, เบี้ยขยัน เป็นต้น รองรับการทำงาน 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย และยังเลือกฐานข้อมูลการใช้งาน สำรองฐานข้อมูล หรือจะกู้คืนก็ทำได้อีกด้วย

ความสามารถของโปรแกรม Payroll Biz

imagesอินเตอร์เฟส (Interface) สวยงามน่าใช้งาน เข้าใจง่าย และไม่ซับซ้อน
imagesมีการจัดวางหมวดหมู่และคำสั่งของเมนูไว้เป็นอย่างดีง่ายต่อการเข้าถึงและใช้งานต่างๆ
imagesเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องมีคู่มือก็ใช้ได้ทันที
imagesทุกหัวข้อ หรือ ทุกฟังก์ชั่นเชื่อมโยงถึงกัน
imagesลดการซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูลในระบบ
imagesสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาด และบักทึกเป็นรูปแบบไฟล์เอกสารได้ง่ายดาย
imagesรองรับภาษาในการใช้งาน 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย

 

username

 ก่อนการใช้งานทุกครั้งจะต้องล็อคอินด้วย Username / Password

 

คุณสมบัติของเมนูงานบุคคล

imagesมีคีย์ลัดให้ใช้ เพื่อง่ายต่อการทำงาน ประหยัดเวลา และรวดเร็ว
imagesข้อมูลพนักงาน 
imagesบันทึกการลา 
imagesบันทึกการทำล่วงเวลา 
imagesบันทึกรายได้ / รายการหักอื่นๆ 
imagesเก็บประวัติพนักงานโดยละเอียด พร้อมเก็บรูปภาพพนักงาน
imagesประวัติการศึกษา / ประวัติการทำงาน
imagesประวัติการฝึกอบรม สามารถระบุชั่วโมง ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ
imagesประวัติการปรับตำแหน่งในสายงานต่างๆ
imagesแสดงยอดสรุปการขาด / ลา / มาสาย ในแต่ละเดือน และยอดรวมรายปี
imagesกำหนดข้อมูลแผนก กลุ่มบริหารงานได้ไม่จำกัด
imagesพิพม์บัตรพนักงานพร้อมบาร์โค้ด (Barcode) และแสดงโลโก้ (Logo) องค์กร
imagesมีระบบเตือนเมื่อพนักงานลาเกินจำนวนวันลาที่กำหนด
imagesกำหนดจำนวนวันลาสูงสุด กำหนดการตัดค่าจ้างเมื่อมีการลา

งานบคคล

 

คุณสมบัติของเมนูเงินเดือน ภาษีและประกันสังคม

imagesบันทึกเงินเพิ่ม / หักอื่นๆ ทั้งคงที่และไม่คงที่
imagesกำหนดงวดคำนวณเป็นรายเดือน รายวัน
imagesแสดงวันเข้างาน ทดลองงาน การลาออก
imagesบันทึกการขาด ลา มาสาย
imagesคำนวณเบี้ยขยัน
imagesบันทึกเงินกู้ยืม / บันทึกการทำงานล่วงเวลา
imagesบันทึกรายได้อื่นๆที่ไม่ใช่รายได้ประจำ / บันทึกรายการหักอื่นๆ ที่ไม่ใช่รายการหักประจำ

เงนเดอน

 ในเมนูเงินเดือน เริ่มจากการคำนวณวันที่ทำงาน รายได้/ภาษีประกันสังคม ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูล ทั้งยังสั่งพิมพ์รายงานเกี่ยวกับเงินเดือนได้ทั้งหมด และยังสามารถส่งข้อมูลใส่ใน External Hard Drive ได้ เช่น External Hard Disks, USB Drives, CD, DVD เป็นต้น

เงนเดอน1

หน้าต่างเมนูคำนวณวันทำงานแสดง งวดที่จ่าย, รหัสพนักงาน, ชื่อ-สกุล, วัน/เวลา, ล่วงเวลา, ขาด ลา มาสาย

เงนเดอน 2

การคำนวณรายได้/ภาษีและประกันสังคม โปรแกรมนี้สามารถคำนวณได้ทันทีพร้อมรายละเอียด

งานสิ้นปี มีเมนูย่อยให้เลือกใช้งาน 3 เมนูย่อยคือ รายงาน, ปรับรายได้และรายการหัก, ปิดประจำปี

สนป

เมนูงานสิ้นปี จะเกี่ยวข้องกับการสั่งพิมพ์ใบรายงาน เอกสารแบบฟอร์มยื่นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภ.ง.ด.1 / ภ.ง.ด. 91 / กองทุนเงินทดแทน และยังปรับรายได้/รายการหักต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด เมื่อเรียบร้อยสามารถปิดงบประจำปีได้ที่เมนูนี้      

 คุณสมบัติและความสามารถของเมนู รายงาน - ราชการ

imagesหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย
imagesแบบฟอร์มยืนยัน ภ.ง.ด. 91
imagesแบบฟอร์มยืนยัน ภ.ง.ด. 1
imagesแบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 1. ก
imagesแบบฟอร์มประกันสังคม (สปส 1-10)

ภงด

         ส่วนเพิ่ม เมนูย่อยให้เลือกใช้งาน 1 เมนู คือ Time Attendance

time

 เมนูสำคัญนี้จะแสดงประวัติการทำงาน เวลาการเข้างาน โดยสามารถดึงข้อมูลของเครื่องบันทึกเวลาได้ทันที จะแสดงหน้ารายงานอย่างละเอียด เช่น ชื่อพนักงาน วัน/เดือน/ปี แผนก ช่วงกะเวลา รหัสพนักงาน ฯลฯ ทั้งยังแก้ไข/บันทึก/คัดลอก/ลบ บันทึกเวลาพร้อมสั่งพิมพ์รายงานจากหน้านี้ได้เลย

 คุณสมบัติและความสามารถของเมนู ส่วนเพิ่มเติม

imagesแสดงประวัติการทำงาน
imagesดึงข้อมูลเครื่องบันทึกเวลา
imagesลบ/คัดลอก/แก้ไข/บันทึกข้อมูลเวลาเข้า-ออกงานได้
imagesกำหนดกะ วัน/เวลา เข้าทำงาน แบบละเอียด
imagesแสดงวัน/เวลา เข้า-ออกงาน อย่างละเอียดทั้งหมด
imagesกำหนดค่าค่าระบบ เช่น จำนวนเงิน/ชม. เป็นต้น
imagesอนุมัติการทำงานล่วงเวลา
imagesรายงานการทำล่วงเวลา
imagesคำนวณรายได้จากการทำงาน

time1

 เมนูย่อยเมื่อเลือกเมนู Time Attendance จะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้เราได้ใช้งานเกี่ยวกับระบบเวลาทำงาน

time 2

 เมนูประวัติการทำงาน ที่แสดงรายละเอียดไว้มากมาย เช่น ชื่อพนักงาน แผนก วัน/เดือน/ปี และอื่นๆอีกมากมาย

การกำหนดค่าภายในองค์กร หรือร้านค้าของเรา และเปลี่ยนภาษาได้ที่เมนูนี้

กำหนดคา

คุณสามารถแก้ไขและกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท แก้ไขการใช้งาน User ในระบบ หรือจะดูเอกสารโดยแบ่งเป็นเลขที่เอกสารต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนเป็นระเบียบ กำหนดรหัสธนาคารที่คุณใช้งานภายใน พร้อมตารางรายงานอีกมากมายในเมนูนี้ และยังเปลี่ยนภาษาที่นี่เลย

คุณสมบัติและความสามารถของเมนูตั้งค่า

imagesแก้ไขข้อมูลบริษัท ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ ชื่อบริษัท ฯลฯ
imagesผู้ใช้งาน (User)
imagesเลขที่เอกสารทั้งหมด
imagesกำหนดรหัสทั้งหมดภายในองค์กร
imagesรหัสธนาคารที่ใช้กับโปรแกรม
imagesกำหนดงวดการจ่ายต่างๆ
imagesปฏิทินวันหยุดในแต่ละเดือน ปี
imagesแบบฟอร์มการสรุปข้อมูลอย่างคร่าวๆ
imagesตารางการลางานของแต่ละแผนก หรือ แยกตามประเภท
imagesตารางภาษีที่จำเป็นต้องจ่ายแยกเป็นรายการเพื่อง่ายต่อการดู
imagesตารางรายได้และรายการหัก
imagesตารางประกันสังคม ค่าลดหย่อนต่างๆ
imagesตารางประเภทของพนักงานภายในองค์กร
imagesตารางล่วงเวลา การปรับค่าเงิน และเบี้ยขยัน
imagesเปลี่ยนภาษาการใช้งานได้ 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
imagesในตารางแต่ละอัน สามารถลบ และสั่งพิมพ์จากหน้านั้นๆ ได้ทันที

 

เมนูสุดท้าย เมนูที่ 6 ความช่วยเหลือ ซึ่งช่วยแนะนำการใช้งานโปรแกรมให้กับคุณ

เมนูสุดท้ายนี้จะเป็นระบบความช่วยเหลือผู้ใช้งาน (User) ทั้งวิธีการใช้งานแต่ละเมนู มันยังแก้ไขค่าล่วงเวลา/ขาด/สาย หรือจะคืนค่าฐานข้อมูลก็ทำได้จากเมนูนี้เลย และหากสนใจต้องการลงทะเบียนโปรแกรมนี้ละก็อยู่ในเมนูนี้ เลือกหัวข้อลงทะเบียนได้ทันที

ชวยเหลอ

คุณสมบัติและความสามารถของเมนู ความช่วยเหลือ

imagesข้อแนะนำการใช้งานในแต่ละเมนู
imagesปรับค่าล่วงเวลา - ขาด - สาย ภายในเมนูนี้ได้ทันที
imagesลงทะเบียนโปรแกรมจากเมนูนี้ หากถูกใจและต้องการลงทะเบียนโปรแกรม
imagesเกี่ยวกับโปรแกรม และการส่งออกข้อมูล
imagesสามารถสำรอง และคืนค่าข้อมูลภายในองค์กร
imagesตรวจเช็คสถานะของผู้ใช้งาน
imagesฐานข้อมูล หรือ ฐานความรู้เพื่อการใช้งานโปรแกรมที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 

 

 

sermon-download-2

Read 37906 times

คุณมีคำถาม-เรามีคำตอบ

คำถามยอดนยม
order banner
paysbuy11 banner 
contactus banner update 
map banner

 

 

 

สิ่งที่ลูกค้าควรจัดเตรียม

สงทลกคาตองจดเตรยม 1     
สงทลกคาตองจดเตรยม 2
สงทลกคาตองจดเตรยม 3 
สงทลกคาตองจดเตรยม 4 
สงทลกคาตองจดเตรยม 5

Social Media

facebook banner  
guardtour banner  
fingerscan4u banner   
linebanner   
googleplus banner  
youtube1 banner