Payroll

ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน

ระบบบริหารงานบุคคล

ระบบสิทธิ์วันลาและเบี้ยขยัน

ระบบประมวลผลเวลาทำงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย

โปรแกรมเงินเดือน & บริหารงานบุคคล & ประมวลผลเวลาทำงาน (Business Plus PAYROLL & PERSONNEL & TIME ATTENDANCE)

เป็นสุดยอดระบบเงินเดือน พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด ประยุกต์ใช้งานได้ทุกประเภทกิจการ และเป็นลูกมือที่ไว้ใจได้ ทำงานได้ถูกต้องแม่นยำ ครบถ้วนเรื่องฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องกานำส่ง กรมสรรพกร, ประกันสังคม, กองทุนทดแทน, รายงานของกรมแรงงาน, รวมทั้งเอกสารที่เชื่อมโยงในบริษัท เช่น ใบจ่ายเงินเดือน,รายงาน ประเมินพนักงาน,รายงานต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องวิเคราะห์พร้อมกราฟเปรียบเทียบ อำนวยความสะดวกในการเตรียมข้อมูลของ ภ.ง.ด1, ภ.ง.ด1ก,ภ.ง.ด91 ในรูปแบบของดิสก์เก็ต และรองรับการส่งข้อมูลผ่าน Internet เพื่อนำส่งกรมสรรพากรและสถาบันการเงินที่ดูแล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกอบด้วยส่วนงานหลักดังนี้

PR: Payroll ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน

PS: Personnel System ระบบบริหารงานบุคคล

RT: Advanced Rights ระบบสิทธิวันลาและเบี้ยขยันขั้นสูง

TM: Time Attendance ระบบประมวลผลเวลาทำงาน

DM: Disk Transfer ระบบโอนข้อมูลเข้าแผ่นดิสก์ ภ.ง.ด1, ภ.ง.ด1ก,ภ.ง.ด91, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

AS: Advanced Security Control ระบบกำหนดสิทธิการใช้งานขั้นสูง

 

PR:Payroll ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน สุดยอดระบบเงินเดือนรับประกันความมั่นใจ 100%

 • สร้างรูปแบบผังองค์กรเป็นสาขา ฝ่าย แผนกย่อยต่าง ๆ และแบ่งตำแหน่งงานหรือระดับพนักงานได้
 • ครบถ้วนกับการคำนวนเงินเดือนพนักงาน,คำนวนภาษี,ประกันสังคม,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,เงินค้ำประกัน,เงินกู้ยืม,เงินผ่อน ถูกต้องแม่นยำ 100%
 • รองรับประเภทพนักงานประจำ, รายวัน, รายชิ้น, แบบจ่ายทุกสิ้นเดือน,ทุกครค่งเดือน,ทุกสัปดาห์, ทุก 10 วัน, หรือจ่ายเฉพาะงวดพิเศษ
 • รองรับประเภทพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่คิดคำนวณภาษีเหมาจ่ายทุกประเภท  เพื่อนำส่ง ภงด.3 หรือ การคำนวณค่าแรงเป็น Job cost
 • กำหนดประเภทเงินได้/เงินพักของบริษัทได้ไม่จำกัด และสามารถกำหนดสูตรหรือผูกความสัมพันธ์ในการสร้างเงื่อนไขซับช้อนเพื่อใช้งานได้
 • สะดวกรวดเร็วในการบันทึกข้อมูลที่เกิดขึ้นประจำงวด ปละรายงานตรวจสอบ เช่น เงินได้, เงินหัก,ลาออก,ลาพัก,ปรับเงินเดือน
 • มีรายงานครบถ้วนที่เป็นประโยชน์ทั้งการส่งหน่วยงานราชการ และการใช้งานในบริษัท เช่นภงด.1,ภงด.1ก,ภงด.91,50ทวิ,สปส.1-10,1-03,6-07,6-08,6-09,กท20ก,ทะเบียนลูกจ้าง,ทะเบียนเงินเดือน,รายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,สลิปเงินเดือนหลายรูปแบบ,รายงานสรุปต่างๆหรือรูปแบบกราฟ
 • สามารถแก้ไขรายงานได้สะดวกตามความต้องการ และเลือกเงื่อนไขการทำงานได้
 • สามารถส่งแผ่นดิสก์โอนผ่านธนาคารและประกันสังคมได้,ส่งออกรายงานไปยังโปรแกรมอื่นได้
 • รองรับการโอนข้อมูลจากโปรแกรม Time Attendance ของ Business Plue หรือโปรแกรมยี่ห้อต่างๆ,ดึงข้อมูล Taxt Fils หรือ Excel เข้าระบบงานประจำวันได้

PR

TM:Time Attendance ระบบประมวลผลเวลาทำงาน อ่านข้อมูลจากเครื่องรูดบัตรได้ทุกยี่ห้อ บริหารควบคุมเวลาเข้า-ออกพนักงานอย่างอัตโนมัติอย่างมีเงื่อนไข

 • รองรับข้อมูลจากเครื่องรูดบัตรได้ทุกยี่ห้อ โดยสามารถเลือกและกำหนดรูปแบบการติดต่อเครื่องรูดบัตรแต่ละยี่ห้อได้มากกว่า 1 รุ่นต่อบริษัท
 • สามารถรองรับพนักงานที่มีตารางการทำงานหรือกะการทำงานคงที่ได้ เช่น พนักงานส่วนสำนักงาน หรือพนักงานที่มีการสลับกะ เช่น โรงพยาบาล โรงงาน
 • สามารถรองรับการควบกะ เปลี่ยนกะ ควงกะ หมุนกะได้
 • กำหนดการทำงานได้ไม่จำกัด เช่น กะปกติ,กะวันหยุด,กะข้ามวัน,กะ 24 ชั่วโมง,กะวันหยุดมีค่าล่วงเวลา 2 อัตรา,กะวันหยุดค่าล่วงเวลาเหมาจ่าย เป็นต้น พร้อมกำหนดความสัมพันธ์เกี่ยวกับประเภทเงินได้/เงินหักได้เอง
 • เลือกอัตโนมัติพิเศษสำหรับเงื่อนไขการลาหรือเงื่อนไขเงินได้/เงินหัก โดยอัตโนมัติก่อนหรือหลังเกิดเหตุการณ์ได้
 • สามารถกำหนดสูตรหรือเงื่อนไขความสัมพันธ์ในการคำนวณกะให้อัตโนมัติ และทำงานเงื่อนไขซับซ้อนได้
 • มีรายงานแสดงการทำงาน,รายงานผลการรูดบัตร,สรุปขาดลามาสาย และเหตุการณ์ต่างๆจากการรูดบัตรครบถ้วน
 • สามารถโอนสรุปจำนวนวัน,ชั่วโมงการทำงานของพนักงานไปยังโปรแกรม Business Plus Payroll for Windows หรือโปรแกรมเงินเดือนยี่ห้อต่างๆได้ เพื่อนำไปคำนวณค่าแรง,เงินได้/เงินหัก

TM

PS:Personnel System ระบบบริหารงานบุคคล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลได้อย่างสมบูรณ์แบบ

 • ครบถ้วนเรื่องการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลประวัติการพนักงาน รูปถ่าย,ข้อมูลคู่สมรส,บุคคลค้ำประกัน,ชาวต่างชาติ ฯลฯ
 • จัดเก็บประวัติการจัดเก็บเงินเดือน เลื่อนตำแหน่งงานรวมทั้งย้ายแผนกหรือสาขา จากระบบเงินเดือนได้โดยอัตโนมัติ
 • จัดเก็บประวัติการอบรมพิเศษ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง และสามรถบันทึกพร้อมๆกันได้หลายพนักงาน จัดเก็บประวัติผลงานพิเศษรวมทั้งรางวัลและความผิดกับบทลงโทษ
 • ยืดหยุ่นกับการเปิดโอกาสให้บันทึกข้อความต่างๆของพนักงานแต่ละคนได้
 • สามารถสำเนาเอกสารของพนักงานในรูปแบบเอกสารอิเล็คทรอนิคส์ ที่แฟ้มพนักงานแต่ละคนเพื่อประหยัดการเก็บเอกสารและค้นหาสะดวก
 • มีรายงานครบถ้วนสำหรับการทำงานประจำวัน และงานวิเคราะห์เปรียบเทียบประเมินผลต่างๆ

PS

RT:Advanced Right ระบบสิทธิวันลาและเบี้ยขยันขั้นสูง เพิ่มความสามารถสำหรับบริษัทที่มีเงื่อนไขซับซ้อนเรื่องสิทธิวันลาและการคิดเบี้ยขยันแบบอัตโนมัติ

 • สามารถกำหนดสิทธิลาต่างๆ ได้ตามตำแหน่งงานและอายุงาน และสามารถตั้งเงื่อนไขการหักเงิน เมื่อเกินสิทธิได้อัตโนมัติ
 • กำหนดประเภทเบี้ยขยันได้ไม่จำกัด และสามารถแบ่งแยกตามตำแหน่งงานและอายุงานได้ กำหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเรียกดูยอดวันลาคงเหลือหรือยอดใช้สิทธิการลาในแต่ละพนักงาน
 • มีรายงานครบถ้วนเรื่องสิทธิการลา เบี้ยขยัน และรายงานการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินผลงาน
 • กำหนดสูตรหรือความผูกพันเกี่ยวกับเงื่อนไขการขาด ลา มาสาย และอื่นๆ ที่มีผลต่อเบี้ยขยันได้อย่างซับซ้อน

RT

DK:Disk Transter ระบบโอนข้อมูลเข้าแผ่นดิสก์ ภ.จ.ด1,ภ.จ.ด.1ก,ภ.จ.ด.91,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • สามารถเตรียมดิสก์ส่ง ,ภ.จ.ด.1,ก,ภ.จ.ด.91ผ่านสื่อหรืออินเตอร์เน็ตได้ ให้กรมสรรพากรเพื่อความสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
 • สามารถส่งรายงานยอดเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Pravidant Fund) ให้กองทุนต่างๆในรูปแบบดิสก์ตามมาตรฐานแต่ละกองทุน เช่น ธนาคารกรุงเทพ,AIA,AIF,TISCO,ไทยพาณิชย์,ไทยธนาคาร,กรุงศรี,ธนชาติ เป็นต้น

DK

AS:Advanced Security Control ระบบกำหนดสิทธิการใช้งานขั้นสูง กำหนดระดับความสำคัญการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานได้อย่างละเอียด

 • สามารถกำหนดสิทธิระดับผู้ใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลและการเรียกดูรายงานได้ตามความรับผิดชอบหรือตำแหน่งงาน เช่น การบันทึกข้อมูลเห็นเฉพาะพนักงานส่วนที่จะรับผิดชอบ เรียกดูรายงานได้เฉพาะที่รับผิดชอบ เป็นต้น
 • สามารถกำหนดสิทธิในการเรียกดูช่องเงินเดือน,ข้อมูลในแฟ้มพนักงาน หรือแยกประเภทพนักงานได้

AS 

Read 1294 times

คุณมีคำถาม-เรามีคำตอบ

คำถามยอดนยม
order banner
paysbuy11 banner 
contactus banner update 
map banner

 

 

 

สิ่งที่ลูกค้าควรจัดเตรียม

สงทลกคาตองจดเตรยม 1     
สงทลกคาตองจดเตรยม 2
สงทลกคาตองจดเตรยม 3 
สงทลกคาตองจดเตรยม 4 
สงทลกคาตองจดเตรยม 5

Social Media

facebook banner  
guardtour banner  
fingerscan4u banner   
linebanner   
googleplus banner  
youtube1 banner